About

WHAT WE DO

PROPUMP ผู้จำหน่ายปั๊มน้ำ หรือเครื่องสูบน้ำอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องสูบของไหลที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้แก่ น้ำดื่ม, น้ำใช้, น้ำในอุตสาหกรรม, อาหาร, น้ำผลไม้, น้ำเสียและเคมี ที่อยู่ในรูปของไหล เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ได้แก่

How WE DO

เราตอบรับข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้า หรือความต้องการใช้งานสินค้าจากลูกค้า ทุกกลุ่มด้วยความเต็มใจ และตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริง ก่อนนำเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการ เพื่อการนำไปใช้งานที่เหมาะสมที่สุด พร้อมกับการให้ความรู้แก่ลูกค้าในสินค้านั้นๆเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องคุ้มค่า

ในหลายครั้งที่ลูกค้าไม่สามารถบอกได้ถึงความต้องการที่แท้จริงที่จะสามารถกำหนด Specification หรือ คุณลักษณะความต้องการเพื่อเลือกปั๊มได้ เราจะเป็นผู้ให้ข้อมูล สอบถาม วิเคราะห์ คำนวณ และเลือก Solution หรือให้คำตอบที่ตรงต่อความต้องการนั้นได้อย่างเหมาะสมก่อนจะเสนอราคาพร้อมแนบ Specification หรือ Catalogue ให้ลูกค้าได้พิจารณา ถึงราคา ระยะเวลา เงื่อนไขการชำระเงิน และข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ ที่จะใช้ในการตัดสินใจ

สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆไม่ใช่แค่การขายสินค้า แต่สินค้าที่เราขายจะต้องมีราคาที่เหมาะสม เป็นสินค้าที่ดีและเป็นที่น่าเชื่อถือ การจัดส่งสินค้าด้วยความรวดเร็ว ความไว้วางใจในตัวบุคลากร และบริการด้วยความเป็นมิตร